Yhdistyksen säännöt

Suomen Uusioraaka-aineliitto ry

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Uusioraaka-aineliitto – Finlands Återvinnings-materialförbund ry, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Yhdistyksen toimiala on koko maa. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.

3 § Liiton tarkoituksena on edistää uusioraaka-aineiden talteenottoa ja niiden hyväksikäyttöä raaka-aineena niin normaali- kuin kriisitilanteiden aikana kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tarkoituksensa saavuttamiseksi liitto voittoa tavoittelematta
– tutkii uusioraaka-aineiden talteenotto-, hankinta-, jalostus- ja käyttömahdollisuuksia,
– suunnittelee ja järjestää alaa koskevaa valistus- ja tiedotustoimintaa sekä julkista tiedotusta tuo-malla esille uusioraaka-aineiden kansan- taloudellisen merkityksen,
– pyrkii edistämään luonnon- ja ympäristönsuojelua organisoimalla uusioraaka-aineiden talteenottoa,
– pyrkii suunnittelemaan ja organisoimaan uusioraaka-aineiden totaalista talteenottoa ja hyötykäyttöä yhteistoiminnassa liiton jäsenten, valtiovallan sekä kunnallisten viranomaisten kanssa,
– hoitaa yhteistoiminnan alan vastaavien ulkomaisten elinten kanssa.

4 § Varsinaiseksi jäseneksi voi liiton hallitus hyväksyä uusioraaka-aineita huomattavasti teollisuudessa käyttävän oikeuskelpoisen yhteisön, uusioraaka-ainealalla huomattavassa laajuudessa toimivan liikkeenharjoittajan, rekisteröidyn yhdistyksen sekä muun alan toiminnasta kiinnostuneen oikeuskelpoisen yhteisön.

Lisäksi voidaan liittoon hyväksyä sellaisia vapaajäseniä, jotka edistävät liiton tarkoitusperiä. Vapaajäsenellä ei ole äänioikeutta. Hakemus liiton jäseneksi pääsemiseksi on tehtävä kirjallisesti ja se on osoitettava liitolle.

5 § Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta liittokokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenyys lakkaa sen vuoden päättyessä, jonka aikana ilmoitus eroamisesta on tehty. Eroava jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan koko sen vuoden jäsenmaksun.

6 § Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen liittoon liittymällä on sitoutunut, jos jäsenen toiminta ei ole sopusoinnussa liiton tarkoitusperien kanssa, jos jäsen on menettelyllään huomattavasti vaikeuttanut liiton toimintaa, tai jos jäsen lopettaa alaan kuuluvan liiketoiminnan harjoittamisen.

Jos jäsen on tyytymätön hallituksen tekemään erottamispäätökseen, on jäsenellä oikeus saattaa asia liittokokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla kirjallisesti tyytymättömyytensä kahden viikon kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi saatuaan hallituksen puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle.

7 § Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan liitosta, ei ole mitään oikeutta liiton varoihin eikä suoritta-miinsa maksuihin.

8 § Varsinainen liittokokous vahvistaa varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen laskenta- ja kantoperusteet. Vapaajäsenillä ei ole jäsen-maksuvelvollisuutta.

9 § Liiton päätäntävaltaa käyttää liittokokous ja sitä edustaa ja sen asioita hoitaa varsinaisen liittokokouksen valitsema hallitus. Hallitus voi avukseen valita lisäksi asioita valmistelemaan valiokuntia.

10 § Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuussa hallituksen määräämällä paikkakunnalla ja määräämänä aikana ja ylimääräinen liittokokous, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian takia vaatii.

Kutsu kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti vähintään 10 päivää, tai telefaksilla vähintään 5 päi-vää, ennen kokousta jokaiselle liiton jäsenelle. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat. Kokouksessa on äänioikeus kaikilla niillä varsinaisilla jäsenillä, joilla ei ole maksamatta edellisinä vuosina erääntyneitä jäsenmaksuja. Kokouksessa saa äänestää valtakirjalla, mutta kukaan ei kuitenkaan saa äänestää enemmän kuin 1/4 kokouksen äänimäärästä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksessä, jolloin arpa ratkaisee.

Vaalit ja äänestykset tapahtuvat avoimesti, paitsi milloin vaaditaan lippuäänestystä käytettäväksi ja tehtyä ehdotusta myös kannatetaan.

11 § Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta,
– esitetään tilintarkastajain lausunto tileistä ja tilinpäätöksestä sekä niiden mahdollisesti aiheuttamat selvitykset,
– vahvistetaan tilinpäätös,
– päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille,
– vahvistetaan tulo- ja menoarvio kuluvalle toimintavuodelle sekä liittymis- ja jäsenmaksujen perusteet,
– valitaan liiton hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
– valitaan hallituksen muut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset vara-jäsenensä ottamalla kohtuulli-sesti huomioon, että vaali tapahtuu tasapuolisesti eri paikkakunnilta siten, että jäseniä pyritään valitsemaan kaikilta tärkeiltä tuotanto- ja kaupallisilta sektoreilta niiden suuruutta ja merkitystä vastaavat määrät, sekä myös siten, että hallitus saadaan päätösvaltaisena mahdollisimman helposti koolle,
– valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa kalenterivuodeksi,
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Hallitukseen, joka toimii liiton lakimääräisenä edustajana sekä kantaa ja vastaa liiton puolesta, kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään 6 ja enintään 12 varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Juoksevien asioiden hoitamista sekä asioiden valmistelemista varten voi hallitus asettaa keskuudestaan viisijäsenisen työvaliokunnan. Hallituksen toimikausi on varsinaisten liittokokousten välinen aika.

13 § Hallituksen tehtävänä on:

– toimia liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi,
– edustaa liittoa ja hoitaa sen asioita,
– huolehtia siitä, että liittokokousten päätökset pannaan täytäntöön ja että liiton juoksevat asiat tulevat hoidetuksi,
– hyväksyä uudet jäsenet, päättää jäsenten erottamisesta liitosta ja pitää jäsenluetteloa,
– asettaa tarvittavat valiokunnat, joiden kokouksissa hallituksen puheenjohtaja ja vara-puheenjohtaja ovat itseoikeutettuja olemaan läsnä, sekä niille tehtävät ja valvoa niiden toimintaa,
– esittää sekä valmistella liittokokouksen käsiteltäviksi omia tai jäsenten herättämiä kysymyksiä,
– hoitaa ja valvoa liiton rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä valvoa jäsenmaksujen perintää,
– kutsua koolle liiton kokoukset,
– ottaa ja vapauttaa liiton asiamies ja toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkansa.

14 § Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on tarpeellisine tositteineen yhdessä hallituksen vuosikertomuksen kanssa jätettävä tilintarkastajain tarkastettaviksi viimeistään 4 viikkoa ennen varsinaista liittokokousta. Tilintarkastajain on palautettava tilit oman lausuntonsa ohella hallitukselle varsinaiselle liittokokoukselle esitettäviksi viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta.

15 § Liiton asiamiehen tehtävänä on vastata liiton toimiston työskentelystä ja hallituksen ohjeiden mukaan tehtyjen päätösten toteuttamisesta sekä liiton ja sen toiminnan kehittämisestä.

16 § Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja tai asiamies yksin sekä hallituksen määräämät toimihenkilöt, kaksi aina yhdessä.

17 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta on tehtävä yhdessä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä.

18 § Jos liitto purkautuu, on kaikki liitolle tehdyt lahjoitukset käytettävä lahjoittajien määräysten mukaisesti. Muista liiton jäljelle jääneistä varoista ja omaisuudesta päättää viimeinen liittokokous ottaen huomioon, että varat tulevat käytetyiksi johonkin liiton toimintaa lähellä olevaan hyödylli-seen tarkoitukseen.

19 § Muuten noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksissä säädetään.